Deontologische code

1. Situering van de deontologische code

De deontologische code is de neerslag van een aantal werkingsprincipes die door Mens(en)werk consultants worden gehanteerd. In 2020 werd de keuze gemaakt om ze ook te expliciteren naar opdrachtgevers en klanten.

De deontologische code wordt onderschreven door consultants op het domein van mens en organisatie die onder direct gezag of in een samenwerkingsrelatie met Mens(en)werk consultants zijn verbonden.

Definities:

-Mens(en)werk consultants: consultants die een professionele activiteit vervullen met betrekking tot het functioneren van mens en organisatie.

-Cliënt: hiermee wordt zowel de individuele cliënt of het cliëntsysteem bedoeld ten bate van wie de begeleiding is bedoeld.

-Opdrachtgever: de organisatie of instantie die de opdracht geeft voor de uitvoering van de dienstverlening.

-Professionele activiteiten: dit gaat over evaluatie-opdrachten, begeleidings- of supervisieopdrachten.

2. Relatie met de opdrachtgever / cliënt
 1. Mens(en)werk consultants engageren zich bij het uitoefenen van professionele activiteiten met cliënten, in welke hoedanigheid dan ook zich te gedragen conform de eigen deontolgische code en verbinden er zich toe de kwaliteit van de dienstverlening te bieden die mogelijk is en redelijkerwijs verwacht van mens(en)werk consultant.
 2. Vóór de aanvang van de werkrelatie stellen mens(en)werk consultants hun deontologische code ter beschikking van hun opdrachtgevers en geven duidelijk aan dat zij zich ertoe verbinden deze te respecteren.
 3. Voor aanvang van de werkrelatie leggen mens(en)werk consultants de begeleiding nauwkeurig uiten gaan na of de opdrachtgever en de cliënt de aard en voorwaarden van het begeleidings-, evaluatie- of supervisiecontract correct begrijpen, inclusief financiële, logistieke afspraken en vertrouwelijkheid.
 4. Mens(en)werk consultants gebruiken hun professionele kennis en ervaring om de verwachtingen van hun cliënten te begrijpen, om samen met hen een begeleiding te definiëren en eraan te voldoen. Mens(en)werk consultants houden ook rekening met de verwachtingen en behoeften van andere betrokken belanghebbenden.
 5. Mens(en)werk consultants kunnen de methoden die ze gebruiken openlijk uitleggen en, op verzoek van de opdrachtgever, aanvullende informatie verstrekken over de betrokken processen.
 6. Mens(en)werk consultants zorgen ervoor dat de duur van het contract met de opdrachtgever voldoende is om de doelstellingen van de opdrachtgever te bereiken, en streven voortdurend naar het bevorderen van de onafhankelijkheid en autonomie van de opdrachtgever.
 7. Mens(en)werk consultants zorgen ervoor dat de belangen van hun cliënt voorop staan, maar zorgen ervoor dat deze belangen niet in strijd zijn met die van de opdrachtgever.
 8. Mens(en)werk consultants  behouden de nodige afstand  bij het selecteren of evalueren van topambtenaren. Ze laten zich daarbij  leiden door objectiviteit en  dragen zorg voor het beoordelen op een neutrale wijze, zonder schijn van betrokkenheid of partijdigheid.
3. Integriteit
 1. Mens(en)werk consultants communiceren aan cliënten, opdrachtgevers en collega’s nauwkeurige en waarheidsgetrouwe informatie over hun beroepskwalificaties, de beroepsvereniging waartoe ze behoren, hun ervaring, hun opleiding, hun certificeringen en accreditaties.
 2. Mens(en)werk consultants zorgen ervoor dat geen enkele publicatie, promotie of ander materiaal onjuiste of misleidende informatie bevat of suggereert over hun professionele vaardigheden, kwalificaties of accreditaties. Leden specificeren wie de mensen zijn achter de activiteiten, ideeën en tools die ze gebruiken en claimen geen eigendom.
 3. In de omgang met anderen weten mens(en)werk consultants nauwkeurig en eerlijk de meerwaarde van hun werk als coach, evaluator of supervisor uit te leggen.
 4. Mens(en)werk onderschrijven op hun professionele activiteiten toepasselijke wetgeving en engageren zich om nooit enige oneerlijke, illegale, onprofessionele of discriminerende activiteit aan te moedigen, te faciliteren of te vergoelijken.
4. Vertrouwelijkheid
 1. Tijdens de werkrelatie garanderen mens(en)werk consultants de hoogste mate van vertrouwelijkheid met alle cliënten en opdrachtgevers, tenzij ze wettelijk verplicht zijn om bepaalde informatie vrij te geven.
 2. Mens(en)werk consultants beschermen, bewaren en vernietigen alle nuttige documenten met betrekking tot hun werk met hun opdrachtgever, in het bijzonder bestanden en elektronische berichten, om vertrouwelijkheid, veiligheid en respect voor privacy te garanderen.
 3. Mens(en)werk consultants werken onder supervisie of nemen deel aan intervisie. Deze relatie is zelf onderworpen is strikte geheimhoudingsregels. Wanneer mens(en)werk consultants in kader van hun opdracht bijkomend advies vragen aan derden gebeurt dit op een vertrouwelijke wijze en met medeweten van de opdrachtgever.
5. Belangenconflicten
 1. Om belangenconflicten te vermijden, maken mens(en)werk consultants een duidelijk onderscheid tussen hun professionele relaties en elke andere vorm van relatie.
 2. Mens(en)werk consultants moeten de impact van een bepaalde werkrelatie op hun relaties met andere klanten beoordelen en het risico van belangenconflicten bespreken met de betrokkenen. Waar evaluatie-opdrachten in conflict dreigen te komen met coachingopdrachten wordt dit duidelijk begrensd.
 3. Mens(en)werk consultants bespreken elk belangenconflict open en duidelijk met hun cliënt en opdrachtgever. Als het niet effectief kan worden opgelost, doen zij hieromtrent een voorstel aan cliënt en opdrachtgever om de werkrelatie te beëindigen of te laten voortzetten door een mens(en)werk consultant die zich niet in een belangenconflict bevindt.
Oorsprong en gebruik

De deontologische code sluit aan bij de deontologie voor coaching zoals door de European Mentoring en Coaching Council uitgewerkt. Daarnaast is voor het evalueren van topambtenaren ook inspiratie gezocht bij de deontologische code van de Vlaamse Overheid.

Mens(en)werk consultants  – 09 – 2020

E-Mensenwerk © 2020 All rights reserved.

terug naar boven...